[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 148 / )
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปีการศึกษา2561
เด็กตามเกณฑ์เข้าเรียน เกิดปี พ.ศ. 2554

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  135  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    4  โรง
รายการ จำนวน
  นักเรียนใน ทร.14
  เข้าเรียนโรงเรียนเดิม
  
เข้าเรียน ร.ร.นอกเขตบริการ
  
เข้าเรียนต่างเขต
  
เข้าเรียนต่างสังกัด
  
รอตรวจสอบ
1665
597
86
15
53
914
พัฒนาข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พัฒนาโปรแกรม :นายทวีรัตน์ เทพนะ ICTTEAM จชต. ลิขสิทธื์ 2013